புண்ணிய தீர்த்தங்களின் வரலாறு

1.அஹோராத்ரபுஷ்கரிணி

2.சார்ங்க தீர்த்தம்

3.ஸுர்யதீர்த்தம்

4.ப்ரஹ்மதீர்த்தம்

5.தஷிணகங்கை

6.தஷிணகோதாவரி

7.தஷிணயமுனை

 


 
 
 

 

die besten online casino

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon