2.தலத்தின் பெயர்கள்

 

1. ஆகாச நகரம்

2. வைகுண்ட நகரம்

3. திருவிண்ணகர்

4. ஒப்பிலியப்பன் சன்னிதி

5. உப்பிலியப்பன் சன்னிதி

 

 

Oppiliyappan

 
 
 

 

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon