3.எம்பெருமான் திருநாமங்கள்

இத்தலத்து எம்பெருமானுக்குத் " திருவிண்ணகரப்பன்", "தன்னொப்பாரில்லாப்பன்", "ஒப்பிலியப்பன்", "உப்பிலியப்பன்", " ஸ்ரீநிவாஸன்" என்ற திருநாமங்கள் வழங்கும். ஸ்ரீவேங்கடாசலபதி என்ற திருநாமமும் உள்ளது.

 

4.பிராட்டியின் திருநாமங்கள்

1. பூமிதேவி

2. பூமிநாச்சியார்

3. தரணிதேவி

4. வஸுந்தரை

  
 
 

 

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon